Home » Contacte

ContacteCAPIFRIGO, S.L.
Adreça: Pol. La Raconada, s/n - 25123
Localitat: TORREFARRERA Lleida
tel: 973-228.848
capifrigo@capifrigo.com
* Camps obligatoris

Nom*

Cognoms*

Empresa*

Telèfon

Email*

Missatge*

Es necessari acceptar la política de privacitat per poder continuarResponsable: CAPIFRIGO, S.L., essent la finalitat, l'enviament de les respostes comercials a les seves peticions, correus comercials donat el cas. Les seves dades serán allotjades a les nostres bases de dades i podrà exercir els seus drets d'accès, rectificació, limitació o suprimr-les enviant un mail a capifrigo@capifrigo.com o a través de cualsevol altre mitjà de comunicació. Per a més informaicó consulti la nostra política de privacitat.
Un cop visualitzat el present informatiu sobre la confidencialitat* dono el meu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal comunicades.
Avís legal, política de privatitat i política de cookies

Mitjançant el present avís es pretén regular l’accés i us per part dels usuaris de la web www.capifrigo.com, propietat de CAPIFRIGO, SL. amb domicili social a Ctra. De Corbins, Km. 2,3, 25195 de Lleida i CIF B-25/468.687.

Política de Protecció de Dades de Caràcter personal
D’acord amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del 27 d’abril de 2016, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en el Reglament del deu Desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, CAPIFRIGO, SL. informa als usuaris de la seva política de protecció de dades en relació a les dades personals que es puguin requerir i que lliure i voluntàriament determinen facilitar a CAPIFRIGO, S.L.

Els usuaris consenteixen el tractament de les referies dades personals per part de CAPIFRIGO, S.L. en els termes de la present política de protecció de dades, reservant-se CAPIFRIGO, S.L. el dret a modificar-la per adaptar-la a eventuals novetats legislatives així com a les pràctiques del sector.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris.
CAPIFRIGO, S.L. garantitza la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris. Les dades recavades seran objecte del tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats de CAPIFRIGO, S.L.

CAPIFRIGO, S.L. ha instal·lat les mesures tècniques necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robo de les dades personals facilitades.

CAPIFRIGO, S.L. ficarà a disposició dels usuaris els recursos tècnics adequats per a que amb caràcter previ a l’entrega de les dades personals, puguin accedir al present avis o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment amb la finalitat de que CAPIFRIGO, SL.L. procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels usuaris.

Les dades personals compliades mirjaçant el formulari de contacte seran enviades per correu electrònic al titular gestor del present lloc web, que és l’encarregat del tractament.

Finalitat de la recollida i tractament de dades.
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals de l’usuari recavats a partir de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei, promoció o adquisició dels serveis oferts per CAPIFRIGO, S.L. te com a finalitat el manteniment de la relació contractual establerta entre ambdues, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per CAPIFRIGO, S.L. així com la adequació dels serveis mencionats a les preferències dels usuaris. Així mateix, també te com a finalitat el disseny dels nous serveis, actualitzacions i l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics d’informació tècnica, formularis d’enquestes o informació comercial, accions de marketing i publicitats dels serveis, ofertes i avantatges que ofereix CAPIFRIGO, S.L.

En cap cas CAPIFRIGO, S.L. utilitzarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents de les descrites.

Drets dels Usuaris
Recordi que en tot moment vostè podrà exercir els drets que li son atorgats per la normativa aplicable, i en especial els drets reconeguts als articles 13 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, que reproduïm literalment a continuació, posant-se en contacte amb el titular del lloc web per mitjà del formulari de contacto o altres mitjans que cregui oportuns.

Artículo 13. Impugnación de valoraciones.
1. Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar determinados aspectos de su personalidad.
2. El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus características o personalidad.
3. En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del responsable del fichero sobre los criterios de valoración y el programa utilizados en el tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que consistió el acto.
4. La valoración sobre el comportamiento de los ciudadanos, basada en un tratamiento de datos, únicamente podrá tener valor probatorio a petición del afectado.
Artículo 14. Derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos.
Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal fin la información oportuna del Registro General de Protección de Datos, la existencia de tratamientos de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad del responsable del tratamiento. El Registro General será de consulta pública y gratuita.
Artículo 15. Derecho de acceso.
1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos.
2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.
3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes.
Artículo 16. Derecho de rectificación y cancelación.
1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.
2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos.
3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.
4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación.
5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.
Artículo 17. Procedimiento de oposición, acceso, rectificación o cancelación.
1. Los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, así como los de rectificación y cancelación serán establecidos reglamentariamente.
2. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación.
Artículo 18. Tutela de los derechos.
1. Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine.
2. El interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, del organismo competente de cada Comunidad Autónoma, que deberá asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación.
3. El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela de derechos será de seis meses.
4. Contra las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos procederá recurso contencioso-administrativo.
Artículo 19. Derecho a indemnización.
1. Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las Administraciones públicas.
3. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los órganos de la jurisdicción ordinaria.

El tractament tindrà una durada no superior a la necessària per a les finalitats per les quals les dades han estat recollides.

Política de cookies
Aquesta web utilitza “cookeis tècniques” pròpies per oferir una millor experiència i servei. Al navegar en aquesta web l’usuari accepta l’ús d’aquestes “cookies”.

Cookies tècniques: son cookies generades per la mateixa pàgina web, essencials pel seu funcionament. Per exemple, les cookies permeten recordar la informació que subministra l’usuari al passar d’una pàgina a un altra, si l’usuari ha accedit a la part privada, etc...

L’usuari te la opció d’impedir la generació de “cookies” i la eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de cookies al seu navegador es possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles. S’adjunta a continuació alguns enllaços on poden consultar o configurar les opcions de privacitat i cookies:
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&;answer=95647 (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&;answer=95647)
• Firefox: http://suppoert.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
(http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies)
• Internet explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorar-9 (http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9)
• Safari: http://support.apple.com/cb/ph5042 (http://support.aple.com/kb/ph5042
Introdueixi el text de la imatge*